7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THAY ĐỔI SỐ 54 VỀ CÁCH DỊCH KINH TÁN TỤNG TRONG HUẤN THỊ TỔNG QUÁT VỀ SÁCH LỄ ROMA

 

 

Đây là một thay đổi rất nhỏ, chỉ lien quan đến một chữ trong lời kết thúc Kinh Tán Tụng được linh mục đọc lên trong Thánh Lễ. Nhưng thay đổi này rất cần thiết để có thể hiểu đúng phụng vụ theo nguyên bản tiếng Latinh.

 

(Trích dịch)

 Vào tháng 5 năm 2020, Thánh Bộ Thờ Phượng Chúa và Tuân Giữ Các Nhiệm Tích đã viết thư cho các hội đồng giám mục ở những miền nói tiếng Anh liên quan đến lời kết thúc Kinh Tán Tụng  trong Sách Lễ Roma (câu này cũng xuất hiện trong các sách phụng vụ khác).

 

Mục đích chính của Thánh Bộ là chỉ rõ rằng cách dịch hiện nay, kết thúc với lời nguyện “[…] hợp nhất với Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa muôn thuở muôn đời” – là không đúng. Trong nguyên bản Latinh không có chữ “một”, và chữ “Deus” (Thiên Chúa) trong bản Latinh chỉ Chúa Kitô. Cho nên cần phải dịch cho đúng, như đã có ở trong sách lễ bằng các ngôn ngữ khác, kể cả trong Sách Lễ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB Missal Romano). Cách dịch đó chỉ đơn giản là “ […] Hợp nhất với Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa, muôn thuở muôn đời.” Hồng Y đứng đầu thánh bộ này đã chỉ rõ cần phải hiểu cho đúng theo Kitô học, trên một thế giới với nhiều giáo hội đa dạng ngày nay.

 

Những bản dịch tiếng Anh để cho giáo dân dùng trước Công Đồng Vatican II đã dịch đúng câu  này, như trong Sách Lễ Thánh Giuse vào thập niên 1950. Thế nhưng khi những văn bản sau Công Đồng được xuất bản bằng tiếng Anh, người ta đã thêm chữ “một” vào. Cần lưu ý rằng khi việc phiên dịch Sách Lễ hiện hành, đang tiến triển, Ủy Ban Quốc Tế hướng dẫn tiếng Anh trong phụng vụ đã chỉ rõ sự sai trật này cho Cộng Đồng La Mã, nhưng lại có chỉ thị giữ lại chữ  “một”: […] một Thiên Chúa” trong bản dịch mới.

 

Dưới sự soi sáng của chỉ dẫn mới nhất của Thánh Bộ về vấn đề này, các giám mục đặc trách nghi thức Latinh của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chập thuận tu chính số 54 liên quan đến văn bản Huấn Thị Chung về Sách Lễ Roma để cho thấy sự thay đổi cần thiết này, và Thánh Bộ đã xác nhận quyết định này, cũng như thánh bộ đã chấp thuận sự thay đổi đó với các Hội Đồng Giám Mục nước Anh, Miền Wales, nước Ái Nhĩ Lan và Canada. Sự thay đổi lời kết thúc của kinh tán tụng sẽ được thi hành vào Thứ Tư Lễ Tro, ngày 17 tháng 2, 2021. Những chữ “một Thiên Chúa muôn thuở muôn đời”sẽ được thay thế bởi câu đơn giản hơn     “Thiên Chúa, muôn thuở muôn đời.”

 

Vũ Vượng dịch