7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Tóm Lược Vài Nét Sinh Hoạt Của Hội Con Đức Mẹ


Hội Con Đức Mẹ được thành lập vào ngày 30 tháng 6 năm 2002 nhờ sự linh hướng của Cha Đominic Nguyễn Hùng. Mục đích của Hội:

- Thăng tiến đời sống tâm linh

- Chia sẻ đời sống đức tin

- Phục vụ Cộng Đoàn và Giáo Xứ

 

Từ lúc khởi đầu Hội đã chọn ngày 8 tháng 12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm Bổn Mạng, nhưng đến năm 2014 hội xét thấy đa số hội viên đã lớn tuổi không thích hợp với thời tiết lạnh mùa đông để mặc đồng phục nên đã trình xin cha Chánh Xứ dời lại ngày 15 tháng 8 nhằm ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm Bổn Mạng và đã được sự chuẩn thuận của Ngài.

   

Trong thời gian đầu hội có khoảng 20 đến 25 hội viên. Trong suốt chặng đường 15 năm qua, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Hội Con Đức Mẹ đựơc Thánh Thần Chúa ban ơn giúp sức luôn thăng tiến và sinh hoạt đều đặn. Mỗi tháng tổ chức họp định kỳ một lần với sự tham dự và linh hướng của Cha Chánh Xứ Đa Minh và Sơ Kim Hạnh. Từ cuối năm 2015, Sơ Kim Hạnh không còn giúp cho hội nữa vì bận việc mục vụ tại Giáo Xứ Holy Rosary.

 

Hiện tại hội có trên dưới 50 hội viên. Trong số nầy đã có một số chị đã về với Chúa như chị Maria Nguyễn Thị Hảo, chị Mattha Nguyễn Thị Nội, chị Têrêsa Đỗ Thị Tha, chị Maria Huỳnh Thị Ve và chị Annê Nguyễn Thị Ơn. Hầu hết hội viên là những người đã cao tuổi nên nhiều hội viên thường đau ốm, bệnh tật dài hạn không còn sinh hoạt với hội nữa như chị Nguyễn Thị Bông, chị Nguyễn Thị Quý, chị Nguyễn Thị Hòa và chị Trần Thị Trụ.

 

Trong sinh hoạt đời sống đức tin, hội cũng đặc biệt cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu hầu có nhiều người hiến dâng đời sống cho việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong tác vụ linh mục hay tu sĩ.

 

Vì đa số hội viên Hội Con Đức Mẹ đã già yếu, do đó để giúp hội được thăng tiến trong chí hướng phục vụ chúng con xin Cha Chánh Xứ và Ban Mục Vụ động viên, kêu gọi nhiều người, nhất là giới trẻ và những tín hữu chưa tham gia vào các hội đoàn trong giáo xứ vào sinh hoạt với Hội Con Đức Mẹ cùng chúng con.

 

Chúng con xin chân thành cám ơn Cha Chánh Xứ cùng tất cả quý vị. Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

            

Hội Con Đức M