Khiêm Cung Tín Thác (*)

Tròn đời, vẹn đạo, trọn tin yêu
Khiêm cung tín thác Chúa Thiên Triều
Trần gian lữ thứ đời ô trọc
Xác thân dòn mỏng, lỗi tội nhiều

Vững bước cậy trông lượng hải hà
Lòng Cha lân tuất rộng bao la
Thân con cát bụi nơi hoang dã
Kính tiến lên ngai trước thiên tòa

Tài hèn, sức mọn tự ban sơ
Lặng thầm phục vụ những ước mơ
Ước đoàn chiên Chúa thêm đông số
Lửa mến tràn dâng khắp cõi bờ

Quyết tâm thực hiện lệnh truyền ban
Ước nguyện danh Cha được rộng lan
Nguồn ơn cứu độ luôn thể hiện
Đạo, đời hai ngã mãi thênh thang

Dốc lòng quyết chí bỏ ý riêng
Thực thi ý Chúa, Cha nhân hiền
Thánh Linh ơn cả đèn soi lối
Tâm khảm khắc ghi lượng vô biên

Thánh lộc nhờ ơn Mẹ hộ phù
Giúp con luôn sống trọn đường tu
Yêu thương phục vụ trong ơn nghĩa
Cảm tạ hồng ân mãi thiên thu.

Mynh Hứa Tacoma WA – 16/10/2012

(*)Thân kính tặng thầy Phạm văn Thể Nhân ngày nhận chức Phó Tế Vĩnh Viễn 27/10/2012 tại Tổng Giáo Phận Seattle.