7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Câp Nhật Chiến Dịch "Called to Serve as Christ" Tính Đến 7/25/2018Kết quả đóng góp cho chương trình Hỗ Trợ Quỹ Hưu Dưỡng cho các linh mục - tu sĩ về hưu (Called to Serve as Christ) tính đến 7/25/18: