7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

MONTHLY NEWSLETTER - JANUARY 1, 2018WISHING ALL OF YOU A JOYFUL YEAR FILLED WITH MANY BLESSINGS, HAPPY AND HEALTHY!

 

Welcome Back!

It is great being back and into the swing of a new month and year.

In the month of January our units include: New Year; Winter; Freezing and Melting; Animals in Their Habitats.

Welcome to Preschool at St. Ann Catholic Church Registration 2018!  We are excited that our planning is underway for the 2018/19 school year.  We are blessed to be surrounded with wonderful students and parents. We thank God for providing us with this wonderful group who contribute to make our classroom feel like a loving family and community. The Registration Form is available from now on.  


Kindergarten registration:

Parents with children who are 5 years old before Sept. 1 may continue to register your child in the Catholic School system or go online for step-by-step https://www.tacomaschools.org/enroll/Pages/Kindergarten-Registration.aspx

Parents with children who turn 5 years old between Sept. 1 and Oct. 31, 2018, may request an early entrance screening. Beginning Jan. 16, parents/guardians can bring completed enrollment packets ​to their neighborhood school along with:

·         ​​Birth certificate or other document (baptismal certificate, hospital records, insurance records) to verify age.

·         Proof of immunizations

·         Proof of address (mortgage, phone, utility bill)

 

Have a wonderful month, and thank you for letting us be a small part of your child's life.

Love and prayers,

Sr. Trinh Nguyen (LHC)

Sr. Huong Vu (LHC)


Important Dates to Remember

January 2018

Ø Jan 02                  School resumes

Ø Jan 15                  Martin Luther King’s Birthday (No School)


Highlights this month: Theme: Winter

 

Lesson Plan (Pre-K):

*Writing: Identifying and tracing alphabets M-P. Associated words and sentences

*Math: Number concepts 11-15 and position words

*Science: Basic concepts of floating and sinking and water – Changes. An introduction to animals

*Religion: Concept that God made air and water, Jesus uses signs like water, air, and food to show God’s Love and the Church uses signs to show God’s Love too. Bible stories, Samuel, Jesus calms the storm, Saints, Bible phases and songs.

Lesson Plan: (Preschool):


Important Dates to Remember

January 2018

Ø Jan 02                  School resumes

Ø Jan 15                  Martin Luther King’s Birthday (No School)

Highlights this month: Theme: Winter

 

Lesson Plan (Pre-K):


*Writing: Identifying and tracing alphabets M-P. Associated words and sentences

*Math: Number concepts 11-15 and position words

*Science: Basic concepts of floating and sinking and water – Changes. An introduction to animals

*Religion: Concept that God made air and water, Jesus uses signs like water, air, and food to show God’s Love and the Church uses signs to show God’s Love too. Bible stories, Samuel, Jesus calms the storm, Saints, Bible phases and songs.


Lesson Plan: (Preschool):


Overview

  • The children will observe the process of freezing and melting
  • The children will observe water as a liquid and a solid
  • The children will name things that are cold
  • The children will recognize that winter is a season and name signs of winter

Vocabulary

 

Winter, cold, melt, snow, liquid, ice, solid, freeze...

 


Kính thưa quý phụ huynh,

Chúc Mừng Năm Mới 2018. Chào mừng quý phụ huynh và các bé trở lại trường sau những ngày nghỉ mừng Giáng Sinh.

Thật là tuyệt vời khi quay trở lại trường học vào những ngày mới của một tháng mới và một năm mới.

Trong tháng Giêng, các bài học của các bé sẽ là: Năm Mới; Mùa Đông; Sự Đóng Băng và Tan Chảy; Môi Trường Sống của Động Vật.

Chào mừng quý phụ huynh và các bé đến với Trường Mầm Non tại Nhà Thờ Công Giáo St. Ann vào năm học 2018! Giáo Xứ rất vui mừng khi kế hoạch cho năm học mới 2018-2019 được tiến hành. Trường  St. Ann may mắn được những học sinh tuyệt vời cùng với quý phụ huynh. Tạ  ơn Chúa đã ban cho trường món quà tuyệt vời này, góp phần làm cho lớp học Mầm Non như một gia đình và một cộng đồng yêu thương. Đơn ghi danh cho các bé 3 và 4 tuổi có sẵn từ bây giờ.

Ghi danh vào Mẫu Giáo:

Phụ huynh có con 5 tuổi trước ngày 1 Tháng Chín có thể tiếp tục ghi danh cho con em trong hệ thống trường Công Giáo hoặc truy cập theo link sau đây: https://www.tacomaschools.org/enroll/Pages/Kindergarten-Registration.aspx
Quý phụ huynh có con  5 tuổi từ ngày mùng 01 tháng 9 đến 31 tháng 10 năm 2018, có thể yêu cầu kiểm tra tình trạng sức khỏe và khả năng học tập của các bé. Bắt đầu từ ngày 16 tháng Giêng, cha mẹ / người giám hộ có thể mang theo các hồ sơ ghi danh đã hoàn tất cho trường học lân cận cùng với:

• Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác (giấy chứng nhận rửa tội, hồ sơ bệnh viện, hồ sơ bảo hiểm) để xác minh tuổi.
Giấy chứng chích ngừa
Giấy chứng về địa chỉ (thế chấp, điện thoại, hóa đơn điện nước)

Kính chúc quý phụ huynh và gia đình có một tháng tuyệt vời, và cảm ơn đã cho phép giáo xứ là một phần nhỏ trong cuộc sống của con em quý phụ huynh.

Yêu thương và cầu nguyện,
Sr. Trinh Nguyễn (LHC)
Sr.
Hương Vũ (LHC)