7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lịch Trình 2017 Đền Tạ Đức Mẹ Fatima - Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma


Cùng hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ để mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, Linh Mục Chánh Xứ - Nguyễn Anh Tuấn đã lên chương trình sáu (6) ngày cầu nguyện cho toàn giáo xứ tại Thánh Đường Thánh Anna trong năm 2017 để đền tạ và tôn kính Đức Mẹ Fatima.  Đồng thời qua việc đền tạ Đức Mẹ, các tín hữu có thể nhận được “Ơn Toàn Xá” do Đức Thánh Cha Phanxicô ân ban.*Thứ Bảy, ngày 13/5/2017 

- 6pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Anna 


- 6:30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất - Thầy Thể 


*Thứ Ba, ngày 13/6 /2017 

- 8pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Các Thánh


- 8:30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai - Thầy Thể 


*Thứ Năm, ngày 13/7/2017 

- 7pm Thánh Lễ * 


- 8pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Giacobe


- 8:30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba,– Cha Chánh Xứ 


*Chúa Nhật ngày 13/8/2017 

- 3pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu GioanKim 


- 3:30pm chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư- Thầy Thể 


- 4pm Thánh Lễ * 


*Thứ Tư, ngày 13/9/2017 

- 8pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Micae 


- 8:30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm - Thầy Thể 


*Thứ Sáu, ngày 13/10/2017 

- 7pm Thánh Lễ * 


- 8pm Lần chuỗi Mân Côi - Giáo Khu Vinhson Liêm 


- 8:30pm Chia sẻ việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu - Thầy Thể (*) Thánh Lễ - Linh mục phụ trách / Phụng Vụ Lời Chúa và Rước Mình Thánh Chúa - Phó tế phụ trách