7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

St Ann Parish HistoryBefore it became a parish, St. Ann was originally part of the territory assigned to Holy Rosary and was served by the Benedictine Fathers. The parish was established in 1924 just as Tacoma was becoming a modern city.

Bishop Edward J. O’Dea appointed Father Michael Murphy as its first pastor, and Father Murphy immediately began the search for property on which to build a church. Prior to construction of the church, Mass was held in the home of Patrick Gallagher at South 67th and Yakima Avenue.

Once the site for the church was chosen at South 72nd and Park Avenue, work began on a tile and reinforced concrete structure finished in stucco. Both church and hall had a seating capacity of 300. The cost of the entire project including the rectory, which was completed in early 1925, was $30,000.

During the war years, the church served as spiritual home to many of the soldiers and sailors from the East Coast and Midwest who were stationed at Fort Lewis and the local naval base. In its early years, Franciscan sisters from St. Ann’s Home provided religious training for the children of the parish.

Declaring that “No parish is complete without a school, and no sacrifice is too great when there is a question of providing for the proper education of God’s little ones,” Pastor J.F. Milner, the longest-serving pastor in St. Ann’s 85- year history, launched a school building fund in 1953.Former St. Ann's Parish Convent for Benedictine Sisters teaching at St Ann School Tacoma WA

Credit by PatricksMercy


The school, which was staffed mostly by Benedictine sisters, opened in the fall of 1955 with an enrollment of 321 students in eight grades. Due to changing demographics in the community that resulted in a significant decline in enrollment, the school closed in 1989.

In the 1960s the parish began acquiring property for the construction of a new, bigger church. In 1966 the design of the current church and rectory were approved and construction was completed in 1968.

PASTORS:

Father Michael Murphy, 1924

Father Robert Dillon, 1932

Father Edmond Hayes, priest administrator, 1935

Father Maruice Galvin, 1936

Father J.F. Milner, 1943

Father Thomas Phelan, 1973

Father Sean Heneghan, 1983

Father John Koehler, priest administrator, 1994

Father Vincent Pastro, 1995

Father Tuan Nguyen, 2006

 

BY GREG MAGNONI

From THE CATHOLIC NORTHWEST PROGRESS

Around The Archdiocese / Parish Profile

MAY 28, 2009

 

 

Lịch Sử Giáo Xứ St Ann


Trước khi trở thành một giáo xứ, nhà thờ St Ann nguyên thủy là một phần của Holy Rosary và được phục vụ bởi quý linh mục Dòng Biển Đức (Benedictine Fathers). Năm 1924 nhà thờ được xây dựng cùng lúc thành phố Tacoma phát triển thành một đô thị tân tiến.

Đức Tổng Giám Mục thời ấy là Edward J. O’Dea đã chỉ định Cha Micheal Murphy làm linh mục đầu tiên của giáo xứ, và Cha Murphy đã lập tức tìm nơi có đất đai rộng rãi để xây dựng nhà thờ. Trước khi xây nhà thờ, Thánh Lễ được cử hành tại nhà của ông Patrick Gallagher, South 67th và Yakima Avenue.
Một khi địa điểm được chọn để xây nhà thờ ở South 72nd và Park Avenue, việc đầu tiên là lợp ngói và định hình cấu trúc nền để hoàn tất việc đổ bê tông hồ vữa. Nhà thờ và sảnh có 300 chỗ ngồi. Toàn bộ công trình bao gồm luôn cả nhà xứ được hoàn tất vào đầu năm 1925 với tổng kinh phí là $30.000.

Trong những năm chiến tranh, nhà thờ được sử dụng như ngôi nhà tâm linh cho các chiến sĩ và thủy thủ tham gia chiến đấu từ Bờ Biển Phía Đông (East Coast) và Trung Đông (Midwest), những người đóng quân ở Fort Lewis và những đơn vị hải quân ở địa phương. Trong những năm đầu tiên, các nữ tu Dòng Phanxicô (Franciscan) tu tại nhà thờ St Ann đã dạy giáo lý cho các trẻ em sinh hoạt trong giáo xứ.

Tuyên bố rằng “Nhà thờ không thể nào thiếu trường học, và không có sự hy sinh nào là quá lớn lao khi có câu hỏi về việc cung cấp một chương trình giáo dục thích hợp cho những người con bé nhỏ của Thiên Chúa.” Linh Mục Chánh Xứ J.F.Milner, vị linh mục có thời gian phục vụ lâu nhất ở giáo xứ St Ann trong suốt lịch sử 85 năm, đã thực hiện chiến dịch gây quỹ để xây dựng trường học vào năm 1953.

Lúc bấy giờ hầu hết các nữ tu Dòng Biển Đức là nhân viên của trường học. Trường học được khánh thành vào mùa thu năm 1955 với 321 học sinh ghi danh cho tám lớp học. Biến động dân số trong cộng đoàn đã dẫn đến sự giảm sút rõ rệt về số lượng học sinh ghi danh nên trường học phải đóng cửa vào năm 1989.

Trong những năm 1960,  giáo xứ bắt đầu mua thêm bất động sản để xây dựng lại một nhà thờ mới với diện tích lớn hơn. Năm 1966 thiết kế của nhà thờ hiện thời và nhà xứ đã được chấp thuận và việc xây dựng nhà thờ hoàn tất vào năm 1968.
Quý Linh Mục Chánh Xứ từ lúc mới thành lập cho đến nay (1924 -2016)

Father Michael Murphy, 1924

Father Robert Dillon, 1932

Father Edmond Hayes, priest administrator, 1935

Father Maruice Galvin, 1936

Father J.F. Milner, 1943

Father Thomas Phelan, 1973

Father Sean Heneghan, 1983

Father John Koehler, priest administrator, 1994

Father Vincent Pastro, 1995

Father Tuan Nguyen, 2006

 

Tác giả GREG MAGNONI

Trích từ THE CATHOLIC NORTHWEST PROGRESS

Around The Archdiocese / Parish Profile

Số phát hành: MAY 28, 2009