7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Thánh Lễ Tạ Ơn 25 Năm Thụ Phong Linh Mục của Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn