7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thư mời tham dự buổi họp đặc biệt với vị đại diện của Đức Tổng Mục - Tổng Giáo Phận Seattle


Kính mời cô chú anh chị Ban Mục Vụ và đại diện các hội đoàn, ban ngành và giáo khu, đến tham dự buổi họp đặc biệt với vị đại diện của Đức Tổng và Giám Đốc Văn Phòng Đặc Trách Các Linh Mục và Tu Sĩ - Tổng Giáo Phận Seattle để biết tìm hiểu thêm về đường hướng và các điều kiện cần thiết để thành lập Giáo Xứ Tòng Nhân song ngữ dựa trên văn hóa Việt Nam tại St. Ann. 

 

Ngày giờ và địa điểm buổi họp: 

Chúa Nhật 22 - 7- 2018 

lúc 2:00pm 

tại Hội Trường Giáo Xứ St. Ann

 

Rất khó khăn để sắp xếp buổi họp với các vị ph trách v kế hoạch mục vụ của Tòa Giám Mục. Đồng thời cũng rất quan trọng cho sự phát triển của Cộng Đoàn Việt Nam tại St. Ann trong giai đoạn sắp tới. Vì vậy rất mong quý cô chú anh chị cố gắng sắp xếp mời gọi và cử thêm người đến tham dự. 

 

Kính mời

Ban Mục Vụ

 

Buổi họp sẽ có người thông dịch

từ tiếng Anh sang tiếng Việt.