7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018


Xin được gửi đến Cộng Đoàn Dân Chúa lịch trình Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 do Cha Jos. Hoàng Văn Quảng, S.J. phụ trách.

Mùa Chay - mùa để mọi người quay về với chính mình, để sống mầu nhiệm Thập Giá của Đức Ki-tô.

Mùa Chay - mùa hồng ân, là một cơ hội Chúa mở ra để thay đổi, canh tân cuộc sống và trở về với Ngài. 

Ước mong qua tuần tĩnh tâm này mọi người chúng ta cùng chia sẻ tình yêu thương cho nhau với một “trái tim mới”.

Xin đại diện các hội đoàn ban ngành và giáo khu giúp chuyển thông tin đến các thành viên trong cộng đoàn giao xứ.