7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Kính Chúc Quý Cha Nhân Ngày Kỷ Niệm Thụ Phong Linh MụcCộng đoàn giáo xứ tại St. Ann xin kính chúc quý Cha nhân Ngày Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục:


 26 Năm Linh Mục của Cha Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn 

 Chánh Xứ Liên Giáo Xứ St. Ann-Sacred Heart và St. John of the Woods 


29 Năm Linh Mục của Cha Phêrô Hoàng Phượng

Chánh Xứ Giáo Xứ Thiên Thần Gariel và Prince of Peace

 

Trong niềm vui tạ ơn chúng con xin hiệp cùng quý Cha dâng lên Thiên Chúa tâm tình ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa muôn ơn lành mà Ngài đã ban cho quý Cha.

 

Chúng con rất cảm kích lòng nhiệt tâm và hy sinh của Cha Xứ Cha Đaminh và Cha Phêrô. Chúng con cám ơn quý Cha rất nhiều về những đóng góp to lớn cho sự quy tụ và phát triển của cộng đồng giáo dân Việt Nam tại St. Ann trong thời qua và tương lai sắp tới.

 

Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ các linh mục, xin Thiên Chúa ban cho quý Cha nhiều sức khỏe, niềm vui để quý Cha tiếp tục phục vụ dân Chúa, cách đặc biệt là giáo dân Việt Nam tại Tacoma và các vùng phụ cận.

 

Kính

Cộng đồng giáo dân Việt Nam tại St. Ann