7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Trích Thư Của Cha Chánh Xứ: Chương Trình Người Quản Lý Giáo XứHằng năm vào thời điểm này, giáo xứ mời gọi quý vị cam kết hoặc tái cam kết về việc hỗ trợ tài chánh cho giáo xứ trong vai trò người “quản lý trung thành” qua việc gửi Phiếu Cam Kết Đóng Góp Tài Chánh về cho giáo xứ, hoặc bỏ vào rổ tiền dâng cúng hoặc cam kết đóng góp trực tuyến tại website giáo xứ:

https://trparishes.org/_modules/form.php?id=23

 

Việc cam kết đóng góp tài chánh cho giáo xứ của Quý Vị sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các hoạt động mục vụ, các lớp giáo lý, cử hành bí tích, phụng vụ và những chi phí để duy trì và phát triển giáo xứ. Đây là một hành động thiết thực để thi hành tinh thần người môn đệ của Đức Kitô. Tinh thần này phát xuất từ lòng biết ơn về những gì chúng ta đã lãnh nhận nhưng không từ Thiên Chúa, để đến lượt mình, chúng ta cũng sẵn sàng, quảng đại chia sẻ cách nhưng không. Bằng việc điền và gửi lại phiếu cam kết, Anh Chị đang giúp cho Giáo Xứ phỏng đoán, thiết lập ngân sách, sắp xếp những kế hoạch cho năm tới.

 

Cảm tạ Chúa đã ban mọi ơn lành cho chúng ta và cảm ơn quý vị luôn quảng đại đối với giáo xứ.


Cha Chánh Xứ Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

 


“Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9, 6-7)