7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Nhà Thờ St. Ann sẽ đóng cửa từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 để thay thảm và làm lại "hardwood floor" khu vực cung thánh


Xin thông báo đến quý tín hữu,

Nhà Thờ St. Ann sẽ đóng cửa từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7, để thay toàn bộ thảm nhà thờ và làm lại "hardwood floor" khu vực cung thánh.

Trong thời gian này, tất cả các Thánh Lễ trong tuần và cuối tuần sẽ diễn ra tại Hội Trường Giáo Xứ (Parish Hall).

Các thông tin sẽ được cập nhật trên tờ Hiệp Nhất, website, và Facebook Giáo Xứ.

Xin cảm ơn quý tín hữu

Giáo Xứ St. Ann