7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Giáo Xứ Mới Cần Giúp


Giáo Xứ Mới đang lên kế hoạch xây dựng một trường học mới trên khu đất St Ann trong thời gian sớm nhất. Giáo Xứ hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch và cần trợ giúp về các mục chuyên môn sau: Khảo sát, thiết kế dân dụng, điện, cơ khí, thiết kế cấu trúc và kỹ thuật địa chất.

Nếu anh chị em có bất kỳ kinh nghiệm hoặc kỹ năng chuyên môn nào về các chuyên mục này, xin giúp đỡ giáo xứ. Vui lòng liên hệ với anh Lương Trần (253-230-4265) càng sớm càng tốt. Chân thành cảm ơn quý tín hữu.

 

The New Parish plans to build a new school on St Ann ground soon.  We are currently in the planning phase and need help on the following subjects: Survey, Civil, Electrical, Mechanical, Structural and Geotechnical designs.

If you have any such experience and are willing to help, please contact Louie Tran (253-230-4265) as possible.