7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lời Cám Ơn của Cha Chánh xứ Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23