7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


Ơn Toàn Xá Tháng Các Linh Hồn
Ơn Toàn Xá người tín hữu có thể lãnh để nhường lại cho các linh hồn trong luyện ngục.

1)  Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy, tín hữu viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho các linh hồn trong luyện ngục và chỉ được hưởng một ơn mỗi ngày.

2)  Trong ngày Lễ Các Linh Hồn (ngày 2 tháng 11), tín hữu kính viếng nhà thờ, đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một ơn trong ngày ấy. (Lưu ý: việc đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính là việc làm khi kính viếng nhà thờ, không miễn chuẩn cho việc cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng)

3)  Ngoài ra, mỗi ngày, tín hữu nào có ý xin hưởng Ơn Toàn Xá và thi hành một trong các việc ấn định có Ơn Toàn Xá, như sau, thì được Ơn Toàn Xá:

- Đọc Kinh Thánh với lòng cung kính Lời Chúa như sách thiêng liêng, ít là nửa giờ

- Chầu Mình Thánh Chúa ít là nửa giờ

- Viếng Đàng Thánh Giá đủ 14 nơi

- Lập lại lời mình đã hứa khi chịu Phép Rửa Tội trong ngày kỷ niệm Phép Rửa Tội của mình, theo mẫu quen dùng.

- Đọc một chuỗi Mân Côi 50 Mùa Mừng trong Nhà Thờ, Nhà Nguyện, trong Hội đạo đức, hay trong gia đình

 

(Theo CẨM NANG ÂN XÁ - MANUAL OF INDULGENCES -

Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ấn Bản 2006

Chiếu theo Sổ Bộ Ân Xá - ENCHIRIDION INDULGENTIARUM –

của Bộ Xá Giải Tòa Thánh, Ấn Bản Thứ Bốn 1999)

(tư liệu trên trang web: cdmedongcong.net)