7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


Hội Đoàn Hội Trưởng Liên Lạc
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Vicente Vũ Minh Nhật (253) 576 0389
Ban Việt Ngữ: Maria Trần Quỳnh An (253) 219-5989
Hội Con Đức Mẹ: Maria Nguyễn Liễu Chi (253) 310-3593
Hội Con Thánh Cả Giuse: Gioan Nguyễn Ngọc Sỹ (253) 306-7709
Martino Nguyễn Ngọc Tâm (253) 686 4667
Hội Lêgiô Maria: Clara Huỳnh Thị Quốc Hảo (253) 472-2162
Hội Thánh Linh: Antôn Nguyễn Phụng (253) 229-8945