7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


Hội Đoàn Hội Trưởng Liên Lạc
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Maria Đoàn Thị Bảo Trân (253) 886-7268
Ban Việt Ngữ: Phêrô Lê Thành Trung (253) 533-4709
Hội Con Đức Mẹ: Anna Đoàn Thị Tư (253) 394-8166
Hội Con Thánh Cả Giuse: Martino Nguyễn Ngọc Tâm (253) 686 4667
Hội Lêgiô Maria: Clara Huỳnh Thị Quốc Hảo (253) 472-2162
Hội Tông Đồ Cầu Nguyện: Phêrô Đoàn Nông (253) 472-6102
Hội Thánh Linh: Antôn Nguyễn Phụng (253) 229-8945