7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


Lịch Phụng Vụ và Phụ Trách Phụng Vụ 2018

Để xem lịch phụ trách trong các Thánh Lễ hoặc các nghi thức phụng vụ xin 'click' vào số ngày!