7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


Ban Giáo Lý vừa thành lập chương trình Giáo Lý Trẻ Em từ lớp 1 đến 4. Các thông tin về chương trình giáo lý trẻ em, sẽ được các anh chị giáo lý viên phát ra tại cửa ra vào hoặc nhấn vào đây: Chương Trình Giáo Lý Trẻ Em nếu ai có nhu cầu.

Card image cap

Xin các cha mẹ điền vào mẫu đơn Rửa Tội và Phỏng Vấn Rửa Tội bên tay phải của trang web và gởi lại cho sơ Theresa hoặc anh Phúc.

Card image cap

Các em từ 8 tuổi trở lên. Lớp sẽ khai giảng vào tháng 10 hàng năm và kết thúc vào tháng 4 năm tới. Xin điền vào mẫu đơn Rước Lễ Lần Đầu bên tay phải của trang web, hoặc liên lạc với Sr. Theresa, anh Phúc, hoặc anh Châu cuối nhà thờ.

Card image cap

Các em từ 16 tuổi trở lên. Lớp sẽ khai giảng vào tháng 10 hàng năm và kết thúc vào tháng 4 năm tới. Xin điền vào các mẫu đơn bên tay phải của trang web, hoặc lien lạc với Sr. Theresa và anh Châu cuối nhà thờ.

Card image cap

Sẽ được khai giảng vào đầu tháng 10 và kết thúc vào Đêm Thứ Bảy Vọng Phục Sinh. Xin điền vào mẫu đơn bên tay phải của trang web, hoặc liên lạc với Sr. Theresa, anh Phúc, hoặc anh Châu cuối nhà thờ.