7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


Chương trình Giáo Lý cho trẻ em từ lớp 1 cho đến lớp 7 (chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức) dành cho các em từ 13-16 tuổi và chưa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

Lãnh Nhận các Bích Tích trong năm học:
  • Xưng tội lần đầu: Dành cho các em học lớp 3, các em này phải học được hai năm liên tiếp (Lớp 2 và Lớp 3).
  • Rước Lễ Lần Đầu: Dành cho các em học xong lớp 3, các em này phài học được hai năm liên tiếp (Lớp 2 và Lớp 3), đã lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải lần đầu. Cha mẹ phải nộp đơn ghi danh với.
  • Bí Tích Thêm Sức: Các em học lớp 7 sẽ được nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức cùng với chương trình Giáo Lý của Giáo Xứ. Các em này phài học được hai năm liên tiếp (Lớp 6 và Lớp 7).
  • Khai giảng: Chúa Nhật, Ngày 17 Tháng 9, 2023
  • Kết thúc: Chúa Nhật, Ngày 19 Tháng 5, 2024
  • Thời gian: Chúa Nhật từ 9:30 am - 10:50 am

Ban Giáo Lý sẽ nhận đơn từ Chúa Nhật 03 Tháng 9 cho đến Chúa Nhật 17th Tháng 09 sau các thánh lễ Việt Nam 7:45 AM, bên trường học.

Đăng ký online: Đăng Ký Online Tại Đây

Hoặc là tải/download tại đây: đơn ghi danh và gởi lại cho Ban Giao Lý

Xin các cha mẹ có con em trong lứa tuổi trên nhận các thông tin và ghi danh với ban Giáo Lý Trẻ Em sau thánh lễ.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng dành cho người lớn tìm hiều về đạo Công Giáo bắt đầu học ngày 1 tháng 10.

Xin những ai có nhu cầu lấy đơn ở cuối nhà thờ, hoặc gặp Sơ Thêrêsa, hoặc a. Phúc.

Hoặc là tải/download đơn ghi danh và gởi lại cho Ban Giao Lý

Card image cap

Xin các cha mẹ điền vào mẫu đơn Rửa Tội và Phỏng Vấn Rửa Tội bên tay phải của trang web và gởi lại cho sơ Theresa hoặc anh Phúc.

Card image cap

Dành cho các em từ 8 tuổi trở lên đã qua chương trình hai năm (lớp 2 và lớp 3) của chương trình Giáo Lý Trẻ Em. Xin ghi danh vào chương trình Giáo Lý Trè Em để được nhận các Bí Tích này.

Card image cap

Các em từ 16 tuổi trở lên đã học xong lớp 11. Xin ghi danh vào chương trình Giáo Lý Trè Em để được nhận Bí Tích Thêm Sức.

Card image cap

Sẽ được khai giảng vào đầu tháng 10 và kết thúc vào Đêm Thứ Bảy Vọng Phục Sinh. Xin điền vào mẫu đơn bên tay phải của trang web, hoặc liên lạc với Sr. Theresa, anh Phúc, hoặc anh Châu cuối nhà thờ.