7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


Chương trình Giáo Lý và Đức Tin năm nay sẽ có các lớp từ lớp 1 cho đến lớp 5, tuổi từ 6 cho đến 10 tuổi, và lớp 11 (chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức) dành cho các em từ 16 tuổi trở lên và chưa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

Thời gian học:
 • Bắt đầu: Chúa Nhật, Ngày 7 Tháng 10, 2018
 • Kết thúc: Chúa Nhật, Ngày 9 Tháng 6, 2019
 • Thời gian: Chúa Nhật từ 9:45 am - 11:00 am
 • Lớp:
  1. Lớp 1st : Em gặp Chúa Giêsu
  2. Lớp 2nd : Thiên Chúa là Cha
  3. Lớp 3rd : Giới Luật Yêu Thương
  4. ■ Xưng tội lần đầu: Giới Luật Yêu Thương
   ■ Rước Lễ Lần Đầu: Bí Tích Thánh Thể: Đỉnh Tình Yêu
  5. Lớp 4th : Em Sống Trong Giáo hội
  6. Lớp 5th: Sức Sống Bí Tích
  7. Lớp 11th: Chúa Thánh Thần sẽ giải thoát chúng ta
 • Xưng tội lần đầu: Dành cho các em học lớp 3 và trên, các em này phài học được hai năm liên tiếp.
 • Rước Lễ Lần Đầu: Dành cho các em học lớp 3 và trên, các em này phài học được hainăm liên tiếp, đã lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải lần đầu. Cha mẹ phải nộp đơn ghi danh với.
 • Bí Tích Thêm Sức: Các em học lớp 11 sẽ được nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức cùng với chương trình Giáo Lý của Giáo Xứ.

Ban Giáo Lý sẽ nhận đơn từ Chúa Nhật 16th Tháng 9 cho đến Chúa Nhật 7th Tháng 10 sau các thánh lễ Việt Nam 7:45 AM và 4:00PM.

Hoặc là tải/download đơn ghi danh và gởi lại cho Ban Giao Lý

Xin các cha mẹ có con em trong lứa tuổi trên nhận các thông tin và ghi danh với ban Giáo Lý Trẻ Em sau thánh lễ.

Card image cap

Xin các cha mẹ điền vào mẫu đơn Rửa Tội và Phỏng Vấn Rửa Tội bên tay phải của trang web và gởi lại cho sơ Theresa hoặc anh Phúc.

Card image cap

Dành cho các em từ 8 tuổi trở lên đã qua chương trình hai năm (lớp 2 và lớp 3) của chương trình Giáo Lý Trẻ Em. Xin ghi danh vào chương trình Giáo Lý Trè Em để được nhận các Bí Tích này.

Card image cap

Các em từ 16 tuổi trở lên đã học xong lớp 11. Xin ghi danh vào chương trình Giáo Lý Trè Em để được nhận Bí Tích Thêm Sức.

Card image cap

Sẽ được khai giảng vào đầu tháng 10 và kết thúc vào Đêm Thứ Bảy Vọng Phục Sinh. Xin điền vào mẫu đơn bên tay phải của trang web, hoặc liên lạc với Sr. Theresa, anh Phúc, hoặc anh Châu cuối nhà thờ.