7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


LINH MỤC CHÁNH XỨ:
Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
Phone#: (253)882-9943
Email:frtuan@msn.com

LINH HƯỚNG VÀ TUYÊN ÚY:
Sơ Têrêsa Nguyễn Thị PhượngGiáo LýPhone#: (253) 592-2541
Sơ Têrêsa Nguyễn T. Mai-TrinhPhụng Vụ & Giới TrẻPhone#: (253) 592-3025
Sơ Anna Nguyễn Thị Lệ HằngBác Ái Tông ĐồPhone#: (253) 592-2455
Sơ Lucia Trần P. KimThông Tin và StewardshipPhone#: (253) 304-8929

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ: Mọi liên lạc hoạc góp ý với Ban Mục Vụ, xin nhấn vào đây


Trách Nhiệm Người Phụ Trách Liên Lạc
Tổng Quát & Ngoại Vụ: Đa Minh Trần Minh Lương (206) 715-3185
Kế Hoạch & Tài Chánh Anna Maria Trần Thị Minh Nghĩa (253) 583 6703
Anna Chung Thái Vân (253) 226-5102
Giáo Lý Giới Trẻ: Phêrô Phạm Tấn Phúc (253) 226-0157
Ban Văn Hóa: Phêrô Lê Thành Trung (253) 533-4709
Ban Bác Ái và Xã Hội: Maria Trần Thy Minh (253) 761-7691
Ban An Ninh: Phaolô Trần Thế Phú (253) 970-5075
Phụ Trách Giáo Khu: Antôn Nguyễn Tư Sinh (253) 223-7023
Thông Tin Kỹ Thuật: Phaolô Nguyễn Phúc (253) 279-0189
Phaolô Chung Vũ (253) 223-6485
Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Luca Dương Nghiệp Hưng (206) 403-5810
Ban Truyền Thông: Phaolô Đỗ Xuân Phong (480) 227-4424
Liên Lạc Phụ Huynh/Trợ Tá: Giuse Vũ Quang Hùng (253) 503 9408
Thư Ký: Maria Nguyễn Thị Bích Thuận (253) 228-7509


BAN NGÀNH:


Ban Người Phụ Trách Liên Lạc
Phòng Thánh: Đaminh Đinh Châu (253) 267-8261
Vincente Đỗ Quyên (253) 651-2439
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Vincente Chu Minh Tân (253) 343-2429
Thừa Tác Viên Lời Chúa: Ysavê Phan Thị Lý (253) 226-0714
Giúp Lễ: Giuse Do Quang Trung (253) 844-1463
Dâng Lễ Vật: Maria Ngô Thị Đào (253) 588-2887
Ca Đoàn Emmanuel: Têrêsa Vũ Thị Kim Thu (253) 970-9295
Ca Đoàn CTTĐVN: Maria Trần Quỳnh An (253) 219-5989
Ca Đoàn Têrêsa Calcutta: Phêrô Vũ Quốc Thắng (253) 906-5986

GIÁO KHU:


Giáo Khu Khu Trưởng Liên Lạc
Gioan Kim: Phêrô Nguyễn Văn Lâm (253) 260-8664
Giacôbê: Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vĩnh (253) 394-1057
Anna: Vincente Chu Minh Chính (253) 228-6678
Thiên Thần Micae: Vincente Nguyễn Khắc Chính (253) 355-7634
Vinh Sơn Liêm: Giuse Trần Văn Lý (253) 307-3982
Các Thánh: Maria Đỗ Wendy (253) 445-2457