7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


LINH MỤC CHÁNH XỨ:
Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
Phone#: (253)882-9943
Email:frtuan@msn.com

LINH HƯỚNG VÀ TUYÊN ÚY:
Sơ Têrêsa Nguyễn Thị PhượngGiáo LýPhone#: (253) 592-2541
Sơ Têrêsa Nguyễn T. Mai-TrinhPhụng Vụ & Giới TrẻPhone#: (253) 592-3025
Sơ Anna Nguyễn Thị Lệ HằngBác Ái Tông ĐồPhone#: (253) 973-8758

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ: Mọi liên lạc hoạc góp ý với Ban Mục Vụ, xin nhấn vào đây


Trách Nhiệm Người Phụ Trách Liên Lạc
Phụ Trách Nội Vụ/Hội Đoàn: Phaolô Đào Khoa (253) 973-8281
Phụ Trách Kế Hoạch Giuse Nguyễn Văn Hải (253) 229-5197
Phụ Trách Phụng Vụ Gabriel Nguyền Trọng Tài (206) 602-0388
Phụ Trách Giáo Lý & Đức Tin: Phêrô Phạm Tấn Phúc (253) 226-0157
Phụ Trách Văn Hóa: Philiphê Lê Ba (253) 223-9573
Phụ Trách Bác Ái và Xã Hội: Maria Trần Thy Minh (253) 761-7691
Phụ Trách Kế Hoạch và Xây Dựng: Đa-minh Nguyễn Văn Cường
Phụ Trách Giáo Khu: Phêrô Hứa Minh Hùng (253) 267-3334
Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Antôn Nguyễn V. Hy (253) 209-4030
Phụ Trách Tài Chánh & Thủ Qũy: Anna Maria Trần Thị Minh Nghïa (253) 474-6264
Catarina Nguyễn Thị Khánh Trang (253) 439-9986
Ban An Ninh: Phaolô Trần Thanh Phú (253) 970-5075
Phụ Trách Giới Trẻ: Giuse Nguyễn Thế Tài (615) 668-4928
Ban Truyền Thông: Andrê Trần Minh Thế (253) 883-3771
Kỹ Thuật/Thông Tin: Phaolô Đỗ Xuân Phong (480) 227 4424
Thư Ký: Maria Trần Quỳnh An (253) 219-5989


BAN NGÀNH:


Ban Người Phụ Trách Liên Lạc
Phòng Thánh: Đaminh Đinh Châu (253) 267-8261
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Vincente Chu Minh Tân (253) 343-2429
Thừa Tác Viên Lời Chúa: Ysavê Phan Thị Lý (253) 627-6205
Giúp Lễ: Vincente Chu Minh Thiên (253) 314-1184
Dâng Lễ Vật: Maria Ngô Thị Đào (253) 588-2887

GIÁO KHU:


Giáo Khu Khu Trưởng Liên Lạc
Gioan Kim: Phêrô Nguyễn Văn Lâm (253) 583-4355
Giacôbê: Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vĩnh (253) 761-0335
Anna: Antôn Nguyễn Tư Sinh (253) 223-7023
Thiên Thần Micae: Đa-minh Nguyễn Văn Cường (253) 224-5158
Vinh Sơn Liêm: Giuse Trần Văn Lý (253) 307-3982
Các Thánh: Maria Đỗ Wendy (253) 445-2457