7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335


Thánh Lễ cử hành chiều hôm trước ngày lễ buộc và chiều thứ Bảy

1. Giáo luật, điều 1248, khoản 1, quy định: “Ai tham dự Thánh Lễ, cử hành theo lễ nghi Công Giáo bất cứ ở đâu, vào chính ngày lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ”.

Vì thế, Thánh Lễ chiều thứ Bảy (và Thánh Lễ chiều trước ngày lễ buộc) sẽ được sắp xếp với mọi yếu tố phải có (diễn giảng, lời nguyện giáo dân) hay nên có (dân chúng tham dự tích cực hơn bằng lời ca tiếng hát; IM 71-78), như trong Thánh Lễ của chính ngày lễ.

Còn bản văn Thánh Lễ thì theo nguyên tắc chung, tức là luôn luôn phải giữ theo luật buộc, mà không phải quan tâm gì đến bậc phụng vụ của hai lễ cử hành trùng nhau (Not. 1984, tr. 603).

Vì vậy, trong thực tế, nếu chiều thứ Bảy có giáo dân tham dự, thì sẽ cử hành Thánh Lễ về ngày Chúa Nhật, tức là cử hành Thánh Lễ ngày Chúa Nhật (hay Thánh Lễ trùng ngày) và thay cho Thánh Lễ ngày Chúa Nhật hôm đó.

Để những Lễ trọng (trùng vào Chúa Nhật Mùa Vọng, Chúa Nhật Mùa Chay và Chúa Nhật Mùa Phục Sinh) không bị mất Thánh Lễ vào chiều thứ Bảy (vì phải cử hành Thánh Lễ ngày Chúa Nhật) nên Thánh Bộ Phụng Tự (ngày 22/04/1990) đã sửa đổi (AC.5) và cho chuyển các lễ bị ngăn trở đó sang ngày thứ Hai sau, thay vì đưa lên ngày thứ Bảy trước (như AC.5 cũ quy định).

Lựa chọn bản văn Thánh Lễ

2. Vào những ngày lễ trọng, linh mục chọn bản văn Thánh Lễ theo lịch phụng vụ của thánh đường nơi cử hành Thánh Lễ (IM, 353).

3. Trong các Chúa Nhật, các ngày trong tuần Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Phục Sinh, ngày lễ kính và lễ nhớ bắt buộc:

a) Nếu có cộng đoàn tham dự, linh mục phải theo lịch của thánh đường, nơi cử hành Thánh Lễ;
b) Nếu không có cộng đoàn tham dự, linh mục có thể chọn: theo lịch của thánh đường hoặc theo lịch riêng.

Trích : Lịch Phụng Vụ Công Giáo TGP Hà Nội. 2014-2015
Ban Phụng Vụ CĐ Thánh Giuse Tacoma sưu tập.