7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Mùa Chay & Phục Sinh 2017


I. Lịch:


Cộng đoàn chúng ta sẽ cử hành các nghi thức trong Mùa Chay & Phục Sinh 2017 theo lịch trình như sau:

 

 

Ngày

Thời Gian

Ghi chú

Thứ Tư Lễ Tro

1/3/2017

7:00 PM

Tại Nhà Thờ St Ann

CN 1 Mùa Chay

5/3/2017

3g30 PM

Đi Đàng Thánh Giá

Hội Thánh Linh hướng dẫn

CN 2 Mùa Chay

12/3/2017

Hội TĐ CN hướng dẫn

CN 3 Mùa Chay

19/3/2017

Hội Con Đức Mẹ hướng dẫn

CN 4 Mùa Chay

26/3/2017

Hội Legio Mariae hướng dẫn

CN 5 Mùa Chay

2/4/2017

Hội Con TC Giuse hướng dẫn

Chúa Nhật Lễ Lá

9/4/2017

3:00 PM

Ban Diễn Nguyện

Thứ Năm Tuần Thánh

13/4/2017

8:00 PM

Thánh Lễ VN – St Ann

Thứ Sáu Tuần Thánh

14/4/2017

8:00 PM

Thánh Lễ VN – St Ann

Vọng Phục Sinh

15/4/2017

8:00 PM

Thánh Lễ chung với GX- St Ann

Lễ Phục Sinh (CN)

16/4/2017

4:00 PM

Thánh Lễ VN – St Ann

 


II. Các nghi thức và ban, ngành phụ trách:

 

  1- Chúa Nhật Lễ Lá - Ca Đoàn Emmanuel

Bắt đầu với nghi thức làm phép lá được cử hành ngoài nhà thờ lúc 4:00pm 

a. Hội Con TC Giuse: Chuẩn bị lều để làm phép lá, phát lá và hướng dẫn cộng đoàn đi kiệu lá vào nhà thờ

b.  Bài Đọc

c. Hát BÀI THƯƠNG KHÓ - các ca đoàn phối hợp.


   2- Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Lễ Tiệc Ly  - Ca Đoàn Các Thánh TĐVN

A. Diễn tiến nghi thức:

   a. Bắt đầu với nghi thức rước dầu Thánh.

   b. Nghi thức đầu lễ như thường. Hát Ca Nhập Lễ…

      Hát Kinh Thương Xót

      Hát Kinh Vinh Danh (rung chuông khi hát Kinh Vinh Danh)

      Sau đó không rung chuông cho tới đêm Vọng Phục Sinh, (có thể dùng mõ thay thế).

   c. 2 Bài Đọc

   d. Nghi Thức Rửa Chân

   e. Không có Kinh Tin Kính, sau rửa chân đọc Lời Nguyện Giáo Dân

   f. Thánh lễ tiếp tục như thường cho đến phần Hiệp Lễ

   g. Sau lời nguyện Hiệp Lễ đến phần Kiệu Thánh Thể sang nhà Tạm

   h. Cộng đoàn Chầu Thánh Thể. Các phiên chầu kèm theo sau

B. Các thành phần tham gia & phục vụ:

   a. Rước dầu thánh: Ban BAXH (dầu kẻ liệt), Ban GLĐT(dầu dự tòng), 1 Sơ (dầu thánh hiến)

   b. Dọn và dẹp bàn thờ phụ để Mình Thánh Chúa (basement): Ban TTV Thánh Thể

   c. Xếp và dọn ghế để giáo dân chầu Thánh Thể đêm Thứ Năm Tuần Thánh: Hội Con Thánh Cả

   d. Các phiên phụ trách hướng dẫn chầu Thánh Thể:


Giờ chầu

Phụ trách hướng dẫn giờ chầu

9:30-10:00Pm

Phiên chầu chung cộng đoàn - Ca Đoàn Các TTĐVN hướng dẫn

10:00-10:30Pm

Trường Việt Ngữ- Đoàn TNTT

10:30-11:00Pm

Hội Con Đức Mẹ, Hội Legio, Hội Thánh Linh, Hội Tông Đồ CN và Hội Con Thánh Cả


   e. Tham gia Nghi Thức Rửa Chân:12 người – sẽ mời gọi

Xin những người tham gia Nghi Thức Rửa Chân có mặt tại nhà thờ lúc 7:30pm ngày Thứ Năm Tuần Thánh để tập nghi thức.


3 - Thứ Sáu Tuần Thánh Ca Đoàn Thánh Teresa Calcutta

A. Diễn tiến nghi thức:

   a. 8:00 pm - Bắt đầu nghi thức: Im lặng khi linh mục tiến lên bàn thờ

   b. 2 Bài Đọc

   c. “Bài Thương Khó” các ca đoàn phối hợp

   d. 10 Lời Nguyện Chung. Lời dẫn: Trưởng Ban Phụng Vụ

   e. Suy Tôn Thánh Giá

   f. Nghi thức Rước Lễ

B - Các thành phần tham gia & phục vụ:

Hội Con Thánh Cả - Nâng Thánh Giá khi suy tôn và cho hôn Thánh Giá.

 

4. Thứ Bảy: Đêm Vọng Phục Sinh

A. Diễn tiến nghi thức:

   a. Chung với giáo xứ

   b. Ca đoàn tổng hợp

   c. Thừa Tác Viên Lời Chúa : 2 người - 1 Bài Đọc và 2 Lời Nguyện Giáo Dân

   d. Hát bài Exultet: Các ca đoàn Việt Nam


B. Các thành phần tham gia & phục vụ:

Hội Con Thánh Cả Giuse: Phát nến, thâu nến, phối hợp xin tiền, hướng dẫn rước lễ

 


Ban Phụng Vụ

CĐ Thánh Giuse Tacoma - 2017