7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-Su


Mùa Chay Thánh 2017 – Cộng Đoàn Thánh Giuse Tacoma


 

NGÀY

 

 

NGẮM

 

10/3/2017


Thứ Sáu - Tuần 1 Mùa Chay

 

 


1- 5

 

 

17/3/2017


Thứ Sáu - Tuần 2 Mùa Chay

 

 


Lễ Cưới - KHÔNG NGẮM

 

24/3/2017


Thứ Sáu - Tuần 3 Mùa Chay

 

 


6 - 10

 

31/3/2017


Thứ Sáu - Tuần 4 Mùa Chay

 

 

11-15


Trước giờ lễ tĩnh tâm @ 6:30 pm

 

 

07/4/2017


Thứ Sáu - Tuần 5 Mùa Chay

 

 


Ngắm Dấu Đanh và Dâng Hạt

 Ban Phụng Vụ