7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chiến Dịch Called to Serve as Christ (Được Mời Gọi Phục Vụ như Chúa Kitô) Tính Đến CN 8/19/2018Tính Đến Chúa Nhật 8/19/2018:
Để đạt được con số này, đó là nhờ vào lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em. Nếu chưa có cơ hội đóng góp, xin hãy tiếp tục điền phiếu ủng hộ và bỏ vào rỗ dâng cúng trong các Thánh Lễ hàng tuần hoặc vào trang web của Tổng Giáo Phận để đóng góp trực tuyến.


Called to Serve as Christ


Donate Now

Called to Serve as Christ Campaign

Click here to pledge or donate through our secure online giving page