7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 2017 - 2018Ban Giáo Lý đã thành lập chương trình Giáo Lý Trẻ Em từ lớp 1 đến lớp 4 với độ tuổi từ 6 - 9 tuổi. Riêng các em có nhu cầu lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và Rước Lễ Lần Đầu sẽ được học lớp 3. Các lớp giáo lý đã khai giảng vào Chúa Nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2017 và kết thúc vào Chúa Nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2018.


Năm nay có 14 em được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu: