7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúc Mừng Các Em & Các Cháu Tốt Nghiệp High School & College 2020
Cha Chánh Xứ Đaminh, Thầy Phó Tế, Quý Sơ, Ban Mục Vụ & CĐ 

xin chúc mng!