7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thánh Lễ Trong Nhà Thờ Có Giáo Dân Tham Dự - Bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2020Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020, Giáo Xứ St Ann sẽ có Thánh Lễ cử hành bên trong nhà thờ có giáo dân tham dự. 

Số lượng giáo dân tham dự Thánh Lễ không được quá 200 người. Tham dự Thánh Lễ xin ghi danh online hay liên lạc Sơ Thêrêsa. Đeo mask và giữ khoảng cách 6" trong suốt Thánh Lễ.