7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Lễ Kính Mừng Tước Hiệu Hội Dòng Mến Thánh Gia