7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành  Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể