7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

NỘI QUY CỦA BAN THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE, GIÁO XỨ THÁNH ANNA, TỔNG GIÁO PHẬN SEA


Tổng Giáo Phận Seattle

Giáo Xứ Thánh Anna

Cộng Đoàn Thánh Giuse

 

NỘI QUY CỦA BAN THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE, GIÁO XỨ THÁNH ANNA, TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE

 

I.              Giải thích từ ngữ

Thừa tác viên: Là người được ủy nhiệm để thừa hành công việc. Thừa Tác Viên Lời Chúa, người được ủy nhiệm thừa hành công việc công bố Lời Chúa.

Tín điều: Là những điều Giáo Hội Công Giáo đã xác tín và công bố cho toàn thế tín hữu Công Giáo tin theo.

Người công bố Lời Chúa ngoại thường: Là người không phải thành viên chính thức của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa.

II.            Thông tin chung

Điều 1. Tên gọi, Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

Điều 2. Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa trực thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse, Giáo Xứ Thánh Anna, Tổng Giáo Phận Seattle.

Điều 3. Câu Kinh Thánh hướng dẫn hoạt động của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa, “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu”, Côlôxê 3, 17 (Cl 3, 17).

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa là công bố Lời Chúa, dâng lời nguyện cộng đoàn trong các Thánh Lễ của Cộng Đoàn Thánh Giuse, Giáo Xứ Thánh Anna, Tổng Giáo Phận Seattle.

Điều 5. Bổn mạng của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa vào ngày 18/10 hằng năm. Đây là ngày kính Thánh Sử Luca, theo lịch phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Rôma.

Điều 6. Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa có một người đồng hành thiêng liêng để hướng dẫn, linh hướng cho ban và các thành viên. Ban điều hành có trách nhiệm mời người linh hướng trong nhiệm kỳ của mình.

III.           Điều kiện để trở thành Thừa Tác Viên Lời Chúa

Điều 7. Tín hữu Công Giáo đã lãnh nhận các phép bí tích rửa tội, rước lễ, thêm sức, trên 16 tuổi (theo quy định của giáo phận), đã ghi danh sinh hoạt với Cộng Đoàn Thánh Giuse, Giáo Xứ Thánh Anna, Tổng Giáo Phận Seattle đều có quyền được tham gia làm thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa.

Điều 8. Điều kiện công bố Lời Chúa phải trên 16 tuổi và đã nhận Bí Tích Thêm Sức không áp dụng trong các Thánh Lễ cho các em nhỏ, Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Tuy nhiên, các điều còn lại vẫn áp dụng theo Điều 7.

Điều 9. Phải trung thành với đức tin và các tín điều của Giáo Hội Công Giáo. Không cố tình gây chia rẽ bằng những lời nói sai sự thật, hành động không đúng về Giáo Hội Công Giáo.

Điều 10. Việc tham gia vào Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa là tự nguyện và có tinh thần phục vụ.

Điều 11. Thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa cần có đời sống đức tin gương mẫu. Không vi phạm luật hôn nhân Công Giáo.  

Điều 12. Thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa cần chuẩn bị nghiêm túc về tinh thần, kỹ năng và đời sống thiêng liêng, có lòng yêu mến lời Chúa.

Điều 13. Để trở nên thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa, Thừa Tác Viên phải được huấn luyện trong việc công bố Lời Chúa, đọc lời nguyện giáo dân.

Điều 14. Để được làm thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa sau khi huấn luyện phải được cha chánh xứ ủy nhiệm qua nghi thức trao ban tác vụ công bố Lời Chúa.

Điều 15. Thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa phải có trách nhiệm cộng tác, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khác trong các công việc chung của cộng đoàn, giáo xứ.

IV.          Quyền lợi của thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

Điều 16. Chỉ có những cá nhân đã được Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa huấn luyện và được người có thẩm quyền bổ nhiệm mới được quyền công bố Lời Chúa, đọc lời nguyện giáo dân trong các Thánh Lễ chung (public) của cộng đoàn, giáo xứ.

Điều 17. Thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa có quyền yêu cầu người có trách nhiệm phân công cho bản thân được công bố Lời Chúa, đọc lời nguyện giáo dân.

Điều 18. Tất cả thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa đều có quyền được biết mọi thông tin của ban.

Điều 19. Thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa có quyền, có trách nhiệm chủ động thông tin cho ban điều hành.

Điều 20. Thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa có quyền thắc mắc, yêu cầu giải đáp về mọi vấn đề của ban nếu thấy không thỏa đáng.

Điều 21. Các yêu cầu của thành viên theo quy định tại các điều trong bản nội quy này phải được Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa và ban đại diện của ban đáp ứng trong công bình và bác ái.

Điều 22. Thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa phải cùng nhau làm việc, có trách nhiệm đóng góp cho ban, cộng đoàn, giáo xứ để việc phục vụ được tốt hơn.

Điều 23. Trong trường hợp Thánh Lễ, nghi thức riêng tư như lễ cưới, kỷ niệm, an táng, tiễn chân, gia đình cầu nguyện cho người mới qua đời (tổ chức khác giờ với Thánh Lễ định kỳ của cộng đoàn) thì người không phải thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa vẫn được phép công bố Lời Chúa, đọc lời nguyện. Tuy nhiên, phải là người đã được rửa tội, trên 18 tuổi và thực hiện theo hướng dẫn thực hành công bố Lời Chúa của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa. Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa sẽ hướng dẫn khi người công bố Lời Chúa ngoại thường yêu cầu.

Điều 24. Trong trường hợp một thành viên không thể thực hiện được sự phân công, cần chủ động thông báo sớm cho người đã phân công mình biết để tìm người thay thế. Việc thông báo tr nhất phải 24 giờ trước khi công việc được giao sẽ diễn ra.

Điều 25. Thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa được quyền xin tạm ngưng phục vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Việc xin tạm ngưng chỉ cần thông báo cho trưởng ban, hoặc người điều phối. Khi muốn trở lại sinh hoạt cũng chỉ cần thông báo cho trưởng ban, hoặc người điều phối.

Điều 26. Thời gian cho một thành viên xin tạm ngưng phục vụ một lần liên tục không được quá ba năm. Đến khoảng thời gian này, ban điều hành và đương sự đang xin tạm nghỉ cần chủ động liên lạc để biết kế hoạch trong thời gian đến.

Điều 27. Thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa được tự do xin thôi tham gia Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa.

Điều 28. Việc xin thôi tham gia cần thông báo cho trưởng ban, hoặc người điều phối. Trưởng ban, hoặc người điều phối có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho các thành viên khác.

Điều 29. Thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa bị xóa khỏi danh sách là thành viên đang hoạt động, nếu trong thời gian sáu tháng mà ban đại diện và các thành viên của ban đã tìm mọi cách để liên lạc nhưng không thể được.

Điều 30. Thành viên của ban qua đời sẽ tự động xóa khỏi danh sách thành viên hoạt động.

Điều 31. Thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa được các thành viên khác tương trợ bằng các chia sẻ công việc phục vụ, lời cầu nguyện trước những khó khăn của cuộc sống.

Điều 32. Tất cả mọi thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa sau khi nghỉ sinh hoạt sẽ trở thành cựu thành viên của ban.

Điều 33. Thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa đang sinh hoạt khi lập gia đình, Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa sẽ xin một lễ cầu nguyện cho đời sống hôn nhân cho thành viên đó.

Điều 34. Khi cha mẹ hai bên, con cái (cả dâu rể) qua đời, người trực tiếp được thành viên đang hoạt động chăm sóc, bảo dưỡng qua đời, Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa xin hai lễ cầu nguyện ở Giáo Xứ Thánh Anna khi nhận được thông báo.

Điều 35. Thành viên và cựu thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa khi qua đời, Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa sẽ xin hai lễ cầu nguyện tại Giáo Xứ Thánh Anna khi nhận được thông báo.

V.           Trách nhiệm của thành viên

Điều 36. Thành viên của ban cần sắp xếp thời gian, chủ động để thực hiện sự phân công và tham gia các sinh hoạt của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa.

Điều 37. Thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa chấp nhận sự phân công của ban điều hành trong việc công bố Lời Chúa, đọc lời nguyện giáo dân.

Điều 38. Thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa phải tôn trọng giọng vùng miền của nhau, không được kỳ thị giọng đọc. Tuy nhiên, khi công bố Lời Chúa, đọc lời nguyện phải chuyển tải rõ ràng cho người nghe mà không bị hiểu sai nghĩa.

Điều 39. Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa sinh hoạt mỗi tháng một lần để học hỏi Lời Chúa, chia sẻ, thảo luận và các công việc khác của ban.

Điều 40. Mỗi thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa đóng mỗi năm tiền quỹ 20 đô la ($20/năm). Số tiền quỹ này được dùng vào việc xin lễ và những công việc cần khác của ban.

Điều 41. Tiền mừng lễ bổn mạng các ban, ngành, đoàn thể khác trong giáo xứ, hoặc cá nhân, cộng đoàn có gắn bó, tương quan với Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa phải phù hợp với tình hình tài chính sẵn có của ban.

Điều 42. Số tiền xin các ý lễ từ Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa theo quy định chung của giáo xứ, Tổng Giáo Phận Seattle. Số tiền này được các thành viên thống nhất hằng năm.

Điều 43. Ban điều hành của ban được quyền kêu gọi đóng góp thêm tài chính trên tinh thần tự nguyện để chi vào việc xin lễ, hoặc các công việc khác trong trường hợp tài chính của ban không còn.

VI.          Bầu cử và ban điều hành

Điều 44. Tất cả các thành viên thuộc Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa có quyền bầu ban điều hành.

Điều 45. Tất cả thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa có quyền ứng cử vào ban điều hành.

Điều 46. Ban điều hành của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa có thời hạn trong ba năm. Sau đó phải bầu lại ban điều hành mới.

Điều 47. Một thành viên không làm trưởng ban điều hành quá hai nhiệm kỳ liên tục. Sau hai nhiệm kỳ liên tục, có thể được trở lại làm trưởng ban điều hành sau khi đã rời vị trí trưởng ban ít nhất ba năm.

Điều 48. Ban điều hành của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa có bao nhiêu người do các thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa quyết định.

Điều 49. Ban điều hành phải đoàn kết được các thành viên trong ban, phân công một cách hợp lý để các thành viên trong ban đại diện đều được cùng nhau phục vụ.

Điều 50. Ban điều hành phải cùng phối hợp trên tinh thần cùng nhau làm việc, phân việc, chịu trách nhiệm với công việc được phân công.

Điều 51. Khi phân công, thành viên trong ban điều hành phải thông báo trước ít nhất 36 giờ. Điều này không áp dụng trong các trường hợp phải thay đổi khẩn cấp.

Điều 52. Thành viên ban điều hành có quyền xin nghỉ trách nhiệm. Việc này phải thông báo trước ít nhất một tháng. Và thực hiện việc chuyển giao công việc, sổ sách, vật tư, tài chính (nếu có) cho các thành viên còn lại trong ban điều hành.

Điều 53. Trưởng ban, hoặc người điều phối sẽ chịu trách nhiệm nắm công việc mà thành viên ban điều hành xin nghỉ đã đảm nhận. Trưởng ban, hoặc người điều phối có trách nhiệm phân công tạm thời cho người khác trong ban đảm nhận và thông báo điều này cho các thành viên khác. Trong lần gặp mặt kế tiếp của các thành viên trong ban phải bầu bổ sung vào vị trí đang trống, chậm nhất là hai tháng sau khi có thành viên ban điều hành xin nghỉ. Việc bầu bổ sung có thể bầu trước khi một thành viên ban điều hành chính thức nghỉ.

Điều 54. Trong trường hợp trưởng ban không thể tiếp tục công việc thì phó ban 1 tự động trở thành trưởng ban. Quy định này áp dụng cho việc chia hai phó ban thành phó 1 và phó ban 2.

Điều 55. Nếu có 30% (ba mươi phần trăm) số thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa yêu cầu bầu lại ban đại diện thì việc này cần được tiến hành chậm nhất trong thời gian ba tháng sau khi yêu cầu chính thức được đưa ra.

Điều 56. Cứ ba năm một lần, các thành viên Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa sẽ được cha xứ, hoặc người có trách nhiệm của cộng đoàn, giáo xứ ủy nhiệm lại – thời gian ủy nhiệm cho mỗi Thừa Tác Viên Lời Chúa là ba năm. 

VII.         Chế tài

Điều 57. Trong trường hợp thành viên không đáp ứng được các nội quy trên, cố tình vi phạm, không thực hiện, sẽ được ban điều hành nhắc nhở, đối thoại trực tiếp. Sau ba lần nhắc nhở chính thức vẫn không có kết quả tốt, đại diện ban sẽ họp bàn, có nên để thành viên này tiếp tục phục vụ trong Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa hay không.

Điều 58. Trong trường hợp phải bãi nhiệm một thành viên, phải thông qua linh mục chánh xứ, người linh hướng và Ban Phụng Vụ trước khi có quyết định chính thức.

Điều 59. Các quy định trên đều có thể được tu chính (bãi bỏ, hoặc thêm vào) cho phù hợp với tình hình thực tế, nguyện vọng của ban, của cộng đoàn, giáo xứ và quy định của giáo phận. Tuy nhiên, sự thay đổi phải được 60% thành viên có mặt của ban đồng ý.

Điều 60. Các nội quy này được cha chánh xứ, đại diện cộng đoàn Thánh Giuse và trưởng ban điều hành Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa đồng ý ban hành, kèm chữ ký và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.


Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

Đại điện Cộng Đoàn Thánh Giuse

Cha Chánh Xứ

Võ Ngọc Ánh

Đã ký

Chu Minh Tân

Đã ký

Đaminh Nguyễn Anh Tuấn

Đã ký