7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thông báo về Tháng Mân Côi


Tháng 10:  Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ

  • Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17)
  • Cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẽ lần hạt chung trong nhà thờ trước mỗi Thánh Lễ, đặc biệt sẽ có suy niệm Kinh Mân Côi trước các Thánh Lễ chiều Chúa Nhật lúc 3:30PM.
  • Bên cạnh đó mời quý tín hữu tham gia  chương trình "Hạt Giống Mân Côi", mỗi gia đình hoặc cá nhân đến trước tượng Đức Mẹ La Vang nhận lấy tờ "Hạt Giống Mân Côi" và lần hạt theo mỗi Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi nhận được trong suốt tháng, để cùng cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt, cho Thế Giới, Giáo Hội, Giáo Xứ, Gia Đình, và những người đau khổ...