7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Chúc Mừng Tân Ban Điều Hành Hội Con Đức Mẹ 2022 - 2025Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, Quý Sơ & cộng đoàn xin chúc mừng Tân Ban Điều Hành. Sự trẻ trung của Tân Ban Chấp Hành sẽ mang đến một luồng gió mới trong sinh hoạt của Hội. Chúc mừng và cám ơn các chị em đã mạnh dạn tham gia vào sinh hoạt của Hội Con Đức Mẹ, đặc biệt đã là thành viên của Ban Điều Hành Hội khóa 2022 – 2025.