7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúc Mừng Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa - cN 16/10/2022Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, Quý Sơ và cộng đoàn chúc mừng 

Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa - CN 16/10/2022