7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CHÚC MỪNG BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ NHÂN LỄ BỔN MẠNG - CN 19/6/2022


Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, Quý Sơ, Ban Mục Vụ cùng cộng đoàn xin chúc mừng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể nhân Lễ Bổn Mạng - Lễ Mình & Máu Thánh Chúa CN 19/6/2022.