7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Mừng Lễ Bổn Mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa Hài Đồng Giêsu & kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn


Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, Quý Sơ và cộng đoàn xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Têrêsa Hài Đồng Giêsu & kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn.