7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúc Mừng Thầy Phó Tế Giuse Phạm Thể 10 Chịu Chức Phó Tế Vĩnh Viễn