7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Đàng Thánh Giá & Lễ Lá CN 10/4/2022


Chúa Nhật Lễ Lá:


*Lễ sáng: 7:45 am như thường lệ


  • Không có Nghi Thức Rước Lá

  • Hội Con TC Giuse phát lá cho mỗi người cầm trên tay ngay khi đi vào nhà thờ, và cha bắt đầu Thánh Lễ với Lời Nguyện làm Phép Lá. Nghi Thức Rước Lá tại chỗ.

  • Bài Thương Khó: Ca Đoàn Teresa Calcutta phụ trách


*Lễ chiều: 4:00 pm


  • Bắt đầu với Diễn Nguyện Đường Thương Khó lúc 3:00pm | Đoàn TNTT

  • Vì thời tiết nghi thức làm phép lá được cử hành dưới Hội Trường GX

  • Bài Thương Khó: Ca Đoàn Teresa Calcutta phụ trách