7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn Đến Cộng Đoàn
Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, Quý Sơ và Hội Đồng Mục Vụ xin gởi lời chúc mừng nhân dịp Lễ Tạ Ơn đến cộng đoàn.