7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lịch Phụng Vụ Tháng 3/2022 - Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể & Tĩnh Tâm Mùa Chay