7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn - CN ngày 1 tháng 5

Xin xem thêm hình tại đây

Cha Chánh Xứ, Quý Sơ, Thầy Phó Tế và Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn Thánh

Giuse xin gởi lời chúc mừng ngày Bổn Mạng đến quý anh chị em.