7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chiến dịch “Người Quản Lý Trung Thành” 

Đây là thời gian chúng ta được mời gọi để nhìn lại những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Và đến lượt mình, chúng ta biết phải dâng về Thiên Chúa những điều tốt lành nhất, và rộng tay chia sẻ với mọi người. Xin mọi người cầu nguyện và điền vào phiếu cam kết đóng góp tài chánh năm 2023 giúp cho Giáo Xứ.

 

 

Các phiếu cam kết đã được gửi đến từng gia đình, và có sẵn ở các hàng ghế ngồi trong nhà thờ, hoặc có thể được điền trực tuyến trên website. Đây là link các phiếu cam kết điền trực tuyến từ website của Giáo Xứ:
 
Hoặc scan QR Code để điền phiếu


Điền vào phiếu dâng cúng: