7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

TIN NHANH VỀ VIỆC CHUYỂN TIẾP - 2. 25. 2022

 


Đây là Transition Express News của cả 5 giáo xứ đã được Giáo Phận xem và đồng ý phổ biến. Ban Joint Communication của 5 Giáo Xứ gửi thông báo này đến tất cả giáo dân để biết.Nhóm Cố Vấn Chung đã có buổi họp ngày 17 tháng 2 với Cha Tuấn, Bà Leigh Stringfellow, Phó Tế Sam Basta & Ban Đặc Trách Kế Hoạch Chiến Lược Tổng Giáo Phận Seattle. Các nội dung dưới đây đã được thảo luận.

 


Cập nhật:

 

Đức Tổng Giám Mục đã có phiên lắng nghe với các vị lãnh đạo giáo xứ - một bản dự thảo đ Tổng Giám Mục xem xét các câu hỏi được nêu ra tại cuộc họp hồi tháng Giêng. Sau khi hoàn tất, các câu trả lời sẽ được chia sẻ với Cha Tuấn và sau đó sẽ phổ biến đến tất cả giáo dân.

 

Tên Giáo Xứ Mới - với hơn 300 phiếu bầu từ giáo dân đã được nhận và ghi lại. Tại buổi họp Hội Đồng Mục Vụ tháng 3, các dữ liệu này sẽ được phân tích và ba cái tên có số lượng bầu chọn cao nhất sẽ được chuyển đến cho Cha Tuấn. Sau khi phân định, Cha Tuấn sẽ gửi một lá thư đến cho Đức Tổng Giám Mục. Đức Tổng Giám Mục sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tên của giáo xứ mới.

 

 

Hội thảo trên Web:

 

Nhóm Cố Vấn đã thảo luận về các lựa chọn tốt nhất để cung cấp hội thảo trên web, cho phép giáo dân được nghe những gì đã được thảo luận tại phiên lắng nghe với Tổng Giám Mục hồi tháng Giêng với các vị lãnh đạo từ Holy Rosary, St. Ann, St. John of the Woods, St. Rita và Visitation. Đại diện Tổng Giáo Phận là bà Leigh và Thầy Phó Tế Sam. Những người tham gia khác sẽ là đại diện của Nhóm Liên Kết Cố Vấn. Ngày hội thảo trên web sẽ được công bố sau khi lịch trình được xác định.

 


Tổng quan về hội thảo trên Web:


Tổng Giám Mục / Giám Mục đánh giá về tầm nhìn và tại sao những thay đổi là cần thiết


Tóm lược vdòng thời gian lịch sử


Chúng ta đang ở đâu ngày hôm nay


Điều gì tiếp theo?


Trong cuộc thảo luận về "chúng ta đang ở đâu ngày hôm nay", rõ ràng là có sự khác biệt về ý kiến giữa các thành viên Nhóm Liên Kết Cố Vấn. Chúng tôi quyết định gặp nhau sau khóa đào tạo Lãnh Đạo Tư Vấn vào ngày 5 tháng 3 để tiếp tục tạo thông tin cho bài thuyết trình PowerPoint cho hội thảo trên web.