7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúa Nhật 24/9: Giáo Khu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Mừng Bổn Mạng