7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

 Chúc Mừng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân 2023


Xin chúc mừng 19 anh chị vừa hoàn tất khóa học Dự Bị Hôn Nhân 2023. Xin chân thành cảm ơn Ban Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân: A/C Trần Lý & Võ Thủy Tiên, Bs Phạm Thanh & chị Kim Nguyễn, Anh Khổng Quang, Lê Ba, và Phạm Phúc.

Xin Chúa trả công bội hậu trên quý thầy cô giáo.