7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THÔNG BÁO HUẤN LUYỆN CÔNG BỐ LỜI CHÚA
 Cộng Đoàn Thánh Giuse và Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa sẽ có buổi 2 huấn luyện về thần học và thực hành của phụng vụ công bố Lời Chúa trong các Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 10/9, sau lễ 7:45 sáng (từ 8:50 am – 10:30 am) và sau  lễ chiều 4 pm (từ 5 pm – 6:30 pm).


 

Việc tham dự buổi huấn luyện là để hiểu hơn về việc công bố Lời Chúa. Đây cũng là cơ sở để được ủy nhiệm việc công bố Lời Chúa trong các Thánh Lễ của cộng đoàn.


 

Về việc ủy nhiệm:


Nếu người đã được huấn luyện có lòng mong muốn sẽ là thành viên của Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa, hoặc ủy nhiệm riêng lẻ trong các dịp lễ đặc biệt của các ban, hội, đoàn, giáo khu mà quý vị là thành viên.


 

Địa điểm huấn luyện:  • Hội Trường Giáo Xứ (basement) sau lễ sáng Chúa Nhật


  • Ngay trong nhà thờ sau lễ chiều Chúa Nhật

 

 

*********

 


THƯ MỜI

 

LỚP HUẤN LUYỆN THỪA TÁC VIÊN LỜI CHÚA


 

Cộng Đoàn Thánh Giuse và Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa kính mời:


 

Thành viên trong cộng đoàn, cũng như từ các ban, hội, đoàn, giáo khu tham gia lớp huấn luyện Thừa Tác Viên Lời Chúa.

 

  • Hướng Dẫn: Thầy Phó Tế Giuse Phạm Thể và Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa

 

  • Thời Gian: Chúa Nhật, ngày 10/9/2023 - Các anh chị có thể chọn thời gian thích hợp:

* Từ 8:50 am – 10:30 am sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật tại Hội Trường Giáo Xứ (basement)


* hoặc từ 5 pm – 6:30 pm sau Thánh Lễ chiều Chúa Nhật, ngay trong nhà thờ

 


Cộng Đoàn Thánh Giuse và Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa rất mong được đón tiếp các thành viên muốn tìm hiểu và yêu mến phụng vụ công bố Lời Chúa đến cùng tham dự buổi huấn luyện này (không cần ghi danh trước).

 


Trân trọng kính mời!

 

                                                                                 

Anrê Võ Ngọc Ánh


(Trưởng Ban TTVLC)