Các Hình Ảnh Sinh Hoạt Của Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn 2009
Mừng Bổn Mạng & Tỉnh Tâm 2009
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn 2008
Mừng Bổn Mạng & Tỉnh Tâm 2008
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn
Mừng Bổn Mạng & Tỉnh Tâm 2007
retreat 2007
Tỉnh Tâm 2007
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn 2006
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn 2006