M?c Đích:

Tru?ng Vi?t Ng? Lê B?o T?nh thu?c C?ng Đoàn Thánh Giuse, Tacoma WA, du?c thành l?p nh?m m?c dích giúp d? thi?n nguy?n cho các con em ngu?i Vi?t Nam trong c?ng doàn du?c "Nghe, Hi?u, Đ?c, Vi?t, và t́m hi?u v? Van Hóa Vi?t Nam".

S? M?ng:

Tru?ng Vi?t Ng? Lê B?o T?nh (VN-LBT) là m?t doàn th? Công Giáo tr?c thu?c C?ng Đoàn Thánh Giuse qua s? qu?n lư tr?c ti?p c?a cha Chánh X? cùng du?i s? hu?ng d?n và ch? d?o c?a Ban Đ?i Di?n C?ng Đoàn (BPV). Hi?u Tru?ng và Hi?u Phó c?a tru?ng du?c ch? d?nh b?i cha Chánh X? và Ban Đ?i Di?n. Ngoài m?c dích giúp các con em ngu?i Vi?t Nam trong c?ng doàn h?c h?i ti?ng Vi?t và t́m hi?u gi? ǵn van hóa Vi?t Nam, tru?ng c̣n có trách nhi?m khuy?n khích và t?o di?u ki?n các em h?c sinh, th?y cô, và ph? huynh tham gia các sinh ho?t trong c?ng doàn. Các th?y cô di?u hành Tru?ng Vi?t Ng? ph?i t?o m?t môi tru?ng sinh ho?t vui tuoi cho các em h?ch sinh, tinh th?n doàn k?t cho các th?y cô giáo, d? m?i ngu?i có d?p du?c g?p g? và cùng nhau h?c h?i d? tr? thành ngu?i tín h?u t?t trong c?ng doàn Thánh Giuse theo dúng "Tinh Th?n Gia Đ́nh Thánh Lê B?o T?nh".