7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Chúa Giêsu Có Anh Chị Em Không?


Did Jesus Have Brothers And Sisters?

(Bài Hỏi-Đáp của Cha Cal Christiansen trong Catholic Northwest số  5 quyền 3)

 

HỎI: Mới đây con tranh cãi sôi nổi với một người bạn không phải Công Giáo về vấn đề Chúa Giêsu có anh chị em không. Chị ấy nêu lên nhiều đoạn Phúc Âm nói về anh chị em của Chúa Giêsu và nhấn mạnh rằng những đoạn Kinh Thánh ấy chứng tỏ Chúa Giêsu có anh em. Có đúng thế không? Giáo Hội Công Giáo chẳng dạy rằng Chúa Giêsu là con một và Bà Maria trọn đời đồng trinh hay sao?

ĐÁP: Cảm ơn bà đã nêu câu hỏi! Đối với những người Công Giáo đã đọc Kinh Thánh rất nhiều hay đối thoại với những người khác cũng đọc như vậy, những đoạn Kinh Thánh nói về anh em, chị em của Chúa Giêsu thường được nêu lên. Phúc âm thánh Maccô 6:3 là một thi dụ rất hay: “Ông ấy không phải bác thợ mộc, con trai của bà Maria, và anh em của Giacôbê, Giuse, Giuda và Simon hay sao, và những chị em của ông ấy không có mặt ở đây với chúng ta hay sao?” Những người anh chị em của Chúa Giêsu được nói đến ở đây là ai? Có phải họ là những người con khác của bà Maria và ông Giuse chăng?

Thánh Ambrose, một vị đại thánh thành Milan vào cuối thế kỷ thứ bốn đã viết: “Hãy bắt chước bà, hỡi các người mẹ thánh thiện, bà đã nêu một tấm gương tuyệt vời về đức độ của mẹ hiền nơi Con Một yêu dấu của bà vì không ai trong các người nữ có được những người con tốt lành hơn (Chúa Giêsu), và người trinh nữ ấy cũng không tìm kiếm thêm niềm vui qua việc sinh thêm con nữa.

Thánh Ambrose dựa theo một truyền thống đã có từ nhiều thế kỷ trước, đã phát biểu nơi đây một niềm xác tín rằng bà Maria không có người con nào khác ngoài Chúa và việc sinh ra Chúa là một phép lạ nên sự đồng trinh của bà vẫn được vẹn toàn. Thánh Ambrose và nhiều học giả Công Giáo thời xưa, những người đã bình luận về những đoạn nói về “những người anh chị em của Chúa”, đã diễn giải những đoạn văn ấy khác với cách giải thích của mấy người bạn của bà như đã nói trên đây.

Muốn tìm hiểu ý nghĩa của những đoạn Kinh Thánh như Marcô 6:3 và những đoạn khác nói về anh em và/hay chị em của Chúa ta phải xem ngôn ngữ gốc từ đó những đoạn này được phiên dịch ra. Trong tiếng Anh từ “anh” hay “chị” khi dùng để chỉ liên hệ trong gia đình thì có nghĩa là anh em chị em thật sự. Nhưng trong tiếng Hy Lạp, thứ tiếng từ đó Thánh Kinh được dịch ra, thì không có như vậy.

Trong tiếng Hy Lạp từ để chỉ anh em là adelphos. Từ này chỉ anh/em, nhưng không nhất thiết là anh em ruột thịt do một mẹ sinh ra. Nó cũng được dùng để chỉ những liên hệ gia đình khác như anh em họ hay cháu trai của chú bác cô dì. Trong tiếng Do Thái, thứ tiếng dùng trong hầu hết các sách Cựu Ước, cũng thế. Trong tiếng Aramaic, tiếng nói của Chúa Giêsu, cũng thế. Từ “adelphos” của họ không những chỉ anh chị em ruột mà còn chỉ cả anh chị em họ và những bà con khác nữa. Đúng là thấy vậy mà không phải vậy.

Ta hãy áp dụng vào một vài thí dụ khác. Trong Thư gửi tín hữu thành Galatia 1:19 Thánh Phaolô viết: “Nhưng tôi đã chẳng thấy một tông đồ nào khác, chỉ có Giacôbê, người anh em của Chúa.” Rồi nếu ta đọc Jude 1 ta sẽ thấy câu này: “Jude, một kẻ tôi đòi của Chúa Giêsu Kytô và là anh em của Giacôbê…” Nếu Giacôbê là anh em của Chúa Giêsu mà Jude là anh em của Giacôbê thì tại sao Jude không phải là anh em của Chúa mà lại là kẻ tôi đòi?

Để trả lời câu hỏi đó cần phải đọc tới một đoạn khác nữa (Xin nhẫn nại chút nữa nhé): Phúc Âm Thánh Matthêu 27:26. Đoạn này cho thấy ngoài mẹ Chúa Giêsu, còn có những phụ nữ khác đứng dưới chân Thánh Giá của Chúa. Đó là bà Maria Mađalena và bà Maria mẹ của Giacôbê và Giuse và mẹ của các con trai ông Zebedee. Nếu tôi tính không sai thì  có đến ba bà Maria đứng dưới chân Thánh Giá! Điều này cho thấy rằng Giacôbê và Jude là những con trai của bà Maria vợ ông Clopas, không phải bà Maria mẹ Chúa Giêsu. Do đó họ không phải là anh em ruột của Chúa.

Một bài trần thuật quan trọng khác của Phúc Âm là Gioan 19:26-27, khi Chúa Giêsu trao phó mẹ cho Thánh Gioan: “Hỡi bà, đây là con bà …..Này là mẹ con.” Và ta được biết Gioan đã nhận bà ngay và đưa về nhà chăm sóc. Nếu Chúa Giêsu có anh, chị  hay em ruột thì chẳng lẽ không có người nào đưa bà Maria về nhà sống với mình sao? Chúa Giêsu có họ hàng thân thuộc chăng? Chắc hẳn rồi. Ngài có anh chị em ruột không? Không.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho bà hôm nay và mai sau mãi mãi.

Vũ Vượng dịch


******

DID JESUS HAVE BROTHERS AND SISTERS?


May 21, 2015 - Written by Father Cal Christiansen - Published in Ask Father

Q: I got into a heated discussion recently with a friend of mine, who is not Catholic, about whether Jesus had brothers and sisters. She pointed to several texts in the Gospels that mention Jesus’ siblings and said that they prove that Jesus had them. Is this true? Doesn’t the Catholic Church teach that Jesus was an only child and that Mary remained a virgin throughout her life?

A: Thank you for your question! For many Catholics who spend time reading Scripture or engage in dialogue with those who do, passages in the Gospels that speak of Jesus’ brothers and sisters often come up. Mark 6:3 is an excellent example: “Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” Who are these brothers and sisters of Jesus that are mentioned? Are these other children of Mary and Joseph?

The great St. Ambrose of Milan in the late fourth century wrote: “Imitate her [Mary], holy mothers, who in her only dearly beloved Son set forth so great an example of maternal virtue; for neither have you sweeter children [than Jesus], nor did the virgin seek the consolation of being able to bear another son.”

St. Ambrose, drawing upon a tradition that preceded him by centuries, expresses here a firm belief that Mary had no children other than the Lord and that his birth was something miraculous in which her virginity was preserved. St. Ambrose and many other ancient Christian writers who commented on the passages mentioning “brothers and sisters” of the Lord interpreted them differently than your friend who pointed them out to you.

To figure out what scriptural passages like Mark 6:3 and others mean when they mention the brothers and/or sisters of the Lord, we have to look at the original language that they are translated from. In English, the word brother or sister, when used in relation to one’s family, refers to one’s actual siblings. This is not the case with Greek, the language from which the Gospels have been translated.

The Greek word for brother is adelphos, which means brother but not necessarily blood brothers born from the same mother. It is also used to describe other familial relationships such as cousins and nephews. The same is true with Hebrew, the language of the majority of the books of the Old Testament, and Aramaic, the language of Jesus. The word for brother meant blood brothers and sisters as well as cousins and other familial relationships. Not everything that meets the eye is as it seems.

Let’s apply this to a couple of examples. In Galatians 1:19 St. Paul writes, “But I did not see any other of the apostles, only James the brother of the Lord.” Next, if we go to Jude 1 we read this: “Jude, a slave of Jesus Christ and brother of James …” If James was the brother of Jesus and Jude the brother of James, why would Jude be a slave of the Lord rather than his brother as well?

To answer that we have to go to a third passage (bear with me here!): Matthew 27:56. This passage tells us that at the foot of the cross of the Lord, in addition to Jesus’ own mother were Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph and the mother of the sons of Zebedee. If my math is correct, that means that there were three Marys standing at the foot of the cross! What this tells us is that James and Jude were sons of Mary the wife of Clopas, not Mary the mother of Jesus, and therefore not actual siblings of the Lord.

Another important Gospel account is John 19:26–27, when Jesus entrusts his mother to St. John: “Woman, behold your son … Behold your mother.” We are told that John immediately took Mary into his home to care for her. If Jesus had brothers and/or sisters, wouldn’t one of them have taken Mary to live with them? Did Jesus have an extended family? Certainly. Did he have blood siblings? No.

May God’s blessings be with you today and always!

Northwest Catholic - June 2015


****Picture: Credit by Vienna - Fresco of Holy Family by Josef Kastner from 1906 - 1911 in Carmelites church in Dobling. Photo: Shutterstock