7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Video: Bạn Đã Thấy Những Gì Trong 3 Tháng Qua? Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDDBạn Đã Thấy Những Gì Trong 3 Tháng Qua?

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang

Portland, Oregon