7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Cộng Tác Trong Tin Mừng (Partner in the Gospel)Ban Thông Tin xin gởi đến anh chị em video Partner in the Gospel được lồng tiếng Việt. Xin bấm vào link dưới đây:


Cộng Tác Trong Tin Mừng
“Một nỗ lực thực hiện kế hoạch mục vụ chiến lược diễn ra trên toàn Tổng Giáo Phận Seattle nhằm tái tạo và đổi mới Giáo Hội Công Giáo địa phương.”


Cộng Tác Trong Tin Mừng được loan báo tại các giáo xứ từ 21 – 22 tháng Giêng (DL) chú trọng  hồi sinh các cộng đồng giáo xứ và tái khởi động đức tin của những người Công Giáo khắp miền tây Washington giúp họ sống thực thi sứ mạng Chúa Kito và đem Phúc Âm cho người khác.